Thông Tin

Bảng giá viện phí

STT

TÊN DỊCH VỤ

ĐVT

GIÁ DỊCH VỤ

1

Khám/Tư vấn Sản khoa

Lần

200.000

2

Khám/Tư vấn Phụ khoa

Lần

200.000

3

Khám Cấp cứu SPK

Lần

250.000

4

Khám SPK ngoài giờ

Lần

250.000

5

Tư vấn tiền sản

Lần

250.000

6

Khám nhi

Lần

100.000

7

Khám sàng lọc tiêm chủng

Lần

100.000

8

Khám Cấp cứu Nhi

Lần

200.000

9

Khám Nhi ngoài giờ

Lần

200.000

10

Khám nội/ngoại khoa

Lần

120.000

11

Khám cấp cứu Nội/ Ngoại khoa

Lần

200.000

12

Khám Nội/Ngoại khoa ngoài giờ

Lần

200.000

13

Khám chuyên khoa nội tiết

Lần

150.000

14

Khám thai – Hỗ trợ sinh sản

Lần

200.000

15

Siêu âm phụ khoa

Lần

150.000

16

Siêu âm bụng tổng quát

Lần

180.000

17

Siêu âm thai <=12 tuần

Lần

150.000

18

Siêu âm 2D (1 thai)

Lần

200.000

Bệnh viện Mỹ Đức